Today: Tuesday 22 June 2021 , 8:16 pm


advertisment
search
Liste des subdivisions administratives du Xinjiang

Dernière mise à jour 10 heure , 15 minute 37 Vues

Advertisement
In this page talks about ( Liste des subdivisions administratives du Xinjiang ) It was sent to us on 22/06/2021 and was presented on 22/06/2021 and the last update on this page on 22/06/2021

Votre commentaire


Entrez le code
 
vignettedroite268pxLe Xinjiang
La structure administrative du Xinjiang, région autonome de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :
 • 14 subdivisions de niveau préfecture
  • 2 villes-préfectures
  • 7 préfectures
  • 5 préfectures autonomes
 • 99 subdivisions de niveau district
  • 20 villes-districts
  • 62 xian
  • 6 xian autonome
  • 11 districts
 • 1009 subdivisions de niveau canton
  • 10 districts de xian
  • 299 bourgs
  • 582 cantons
  • 43 cantons ethniques
  • 145 sous-districts
La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.
{ border=1 cellspacing=0
!rowspan="2" colspan="2"Niveau préfecture!!colspan="5"Niveau district
-
!Nom!!Chinois
(simplifié)!!Pinyin!!colspan="2"Ouïghour
(alphabets arabe et turc)
-
rowspan=8 colspan=2 Ville d'Ürümqi
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
ئۈرۈمچى شەھىرى
Ürümçi Şehiri
District de Tianshan 天山区 Tiānshān Qū تىيانشان رايونى Tiyanşan Rayoni
-
District de Saybagh 沙依巴克区 Shāyībākè Qū سايباغ رايونى Saybağ Rayoni
-
District de Xinshi 新市区 Xīnshì Qū
-
District de Shuimogou 水磨沟区 Shuǐmògōu Qū شۇيموگۇ رايونى Şuymogu Rayoni
-
District de Toutunhe 头屯河区 Tóutúnhé Qū تۇدۇڭخابا رايونى Tudunghaba Rayoni
-
District de Dabancheng 达坂城区 Dábǎnchéng Qū
-
District de Dongshan 东山区 Dōngshān Qū دۇڭسەن رايونى Dungsen Rayoni
-
Xian d'Ürümqi 乌鲁木齐县 Wūlǔmùqí Xiàn ئۈرۈمچى ناھىيىسى Ürümçi Nahiyisi
-
rowspan=4 colspan=2 Ville de Karamay
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
قاراماي شەھىرى
Karamay Şehiri
District de Karamay 克拉玛依区 Kèlāmǎyī Qū قاراماي رايونى Karamay Rayoni
-
District de Dushanzi 独山子区 Dúshānzǐ Qū مايتاغ رايونى Maytağ Rayoni
-
District de Baijiantan 白碱滩区 Báijiǎntān Qū جەرەنبۇلاق رايونى Cerenbulak Rayoni
-
District d'Urho 乌尔禾区 Wū'ěrhé Qū ئورقۇ رايونى Orku Rayoni
-
rowspan=4 colspan=2 Administration directe
Ville de Shihezi 石河子市 Shíhézǐ Shì شىخەنزە شەھىرى Şihenze Şehiri
-
Ville d'Aral 阿拉尔市 Ālā'ěr Shì ئارال شەھىرى Aral Şehiri
-
Ville de Tumushuke 图木舒克市 Túmùshūkè Shì تۇمشۇق شەھىرى Tumşuk Şehiri
-
Ville de Wujiaqu 五家渠市 Wǔjiāqú Shì ۋۇجياچۈ شەھىرى Vucyaçü Şehiri
-
rowspan=12 colspan=2 Préfecture de Kachgar
喀什地区
Kāshí Dìqū
قەشقەر ۋىلايىتى
Keşker Vilayiti
Ville de Kachgar 喀什市 Kāshí Shì قەشقەر شەھىرى Keşker Şehiri
-
Xian de Shufu 疏附县 Shūfù Xiàn قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى Keşker Kona Şeher
Nahiyisi
-
Xian de Shule 疏勒县 Shūlè Xiàn قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى Keşker Yengişeher
Nahiyisi
-
Xian de Yengisar 英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn يېڭىسار ناھىيىسى Yengisar Nahiyisi
-
Xian de Poskam 泽普县 Zépǔ Xiàn پوسكام ناھىيىسى Poskam Nahiyisi
-
Xian de Yarkand 莎车县 Shāchē Xiàn يەكەن ناھىيىسى Yeken Nahiyisi
-
Xian de Kargilik 叶城县 Yèchéng Xiàn قاغىلىق ناھىيىسى Kağilik Nahiyisi
-
Xian de Makit 麦盖提县 Màigàití Xiàn مەكىت ناھىيىسى Mekit Nahiyisi
-
Xian de Yopurga 岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn يوپۇرغا ناھىيىسى Yopurğa Nahiyisi
-
Xian de Peyziwat 伽师县 Gāshī Xiàn پەيزىۋات ناھىيىسى Peyzivat Nahiyisi
-
Xian de Maralbexi 巴楚县 Bāchǔ Xiàn مارالبېشى ناھىيىسى Maralbeşi Nahiyisi
-
Xian autonome tadjik
de Taxkorgan 塔什库尔干
塔吉克自治县 Tǎshíkù'ěrgān
tǎjíkè Zìzhìxiàn تاشقۇرقان تاجىك
ئاپتونوم ناھىيىسى Taşkurkan Tacik
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=9 colspan=2 Préfecture d'Aksou
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
ئاقسۇ ۋىلايىتى
Aksu Vilayiti
Ville d'Aksou 阿克苏市 Ākèsū Shì ئاقسۇ شەھىرى Aksu Şehiri
-
Xian de Wensu 温宿县 Wēnsù Xiàn ئونسۇ ناھىيىسى Onsu Nahiyisi
-
Xian de Kucha 库车县 Kùchē Xiàn كۇچار ناھىيىسى Kuçar Nahiyisi
-
Xian de Shayar 沙雅县 Shāyǎ Xiàn شايار ناھىيىسى Şayar Nahiyisi
-
Xian de Toksu 新和县 Xīnhé Xiàn توقسۇ ناھىيىسى Toksu Nahiyisi
-
Xian de Baicheng 拜城县 Bàichéng Xiàn باي ناھىيىس Bay Nahiyisi
-
Xian d'Uqturpan 乌什县 Wūshí Xiàn ئۇچتۇرپان ناھىيىسى Uçturpan Nahiyisi
-
Xian d'Awat 阿瓦提县 Āwǎtí Xiàn ئاۋات ناھىيىسى Avat Nahiyisi
-
Xian de Kalpin 柯坪县 Kēpíng Xiàn كەلپىن ناھىيىسى Kelpin Nahiyisi
-
rowspan=8 colspan=2 Préfecture de Hotan
和田地区
Hétián Dìqū
خوتەن ۋىلايىتى
Hoten Vilayiti
Ville de Hotan 和田市 Hétián Shì خوتەن شەھىرى Hoten Şehiri
-
Xian de Hotan 和田县 Hétián Xiàn خوتەن ناھىيىسى Hoten Nahiyisi
-
Xian de Karakash 墨玉县 Mòyù Xiàn قاراقاش ناھىيىسى Karakaş Nahiyisi
-
Xian de Pishan 皮山县 Píshān Xiàn گۇما ناھىيىسى Guma Nahiyisi
-
Xian de Lop 洛浦县 Luòpǔ Xiàn لوپ ناھىيىسى Lop Nahiyisi
-
Xian de Chira 策勒县 Cèlè Xiàn چىرا ناھىيىسى Çira Nahiyisi
-
Xian de Keriya 于田县 Yútián Xiàn كېرىيە ناھىيىسى Keriye Nahiyisi
-
Xian de Minfeng 民丰县 Mínfēng Xiàn نىيە ناھىيىسى Niye Nahiyisi
-
rowspan=3 colspan=2 Préfecture de Tourfan
吐鲁番地区
Tǔlǔfān Dìqū
تۇرپان ۋىلايىتى
Turpan Vilayiti
Ville de Tourfan 吐鲁番市 Tǔlǔfān Shì تۇرپان شەھىرى Turpan Şehiri
-
Xian de Piqan 鄯善县 Shànshàn Xiàn پىچان ناھىيىسى Piçan Nahiyisi
-
Xian de Toksun 托克逊县 Tuōkèxùn Xiàn توقسۇن ناھىيىسى Toksun Nahiyisi
-
rowspan=3 colspan=2 Préfecture de Hami
哈密地区
Hāmì Dìqū
قۇمۇل ۋىلايىتى
Kumul Vilayiti
Ville de Hami 哈密市 Hāmì Shì قۇمۇل شەھىرى Kumul Şehiri
-
Xian de Yiwu 伊吾县 Yīwú Xiàn ئارا تۈرۈك ناھىيىسى Ara Türük Nahiyisi
-
Xian autonome kazakh
de Barkol 巴里坤
哈萨克自治县 Bālǐkūn hāsàkè
Zìzhìxiàn باركۆل قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى Barköl Kazak
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=4 colspan=2 Préfecture autonome kirghiz
de Kizilsu
克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى
Kizilsu Kirğiz Aptonom Oblasti
Ville d'Artux 阿图什市 Ātúshí Shì ئاتۇش شەھىرى Atuş Şehiri
-
Xian d'Akto 阿克陶县 Ākètáo Xiàn ئاقتو ناھىيىسى Akto Nahiyisi
-
Xian d'Akqi 阿合奇县 Āhéqí Xiàn ئاقچى ناھىيىسى Akçi Nahiyisi
-
Xian d'Ulugqat 乌恰县 Wūqià Xiàn ئۇلۇغچات ناھىيىسى Uluğçat Nahiyisi
-
rowspan=3 colspan=2 Préfecture autonome mongole
de Börtala
博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā měnggǔ Zìzhìzhōu
بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Börtala Mongğul Aptonom Oblasti
Ville de Bole 博乐市 Bólè Shì بۆرتالا شەھىرى Börtala Şehiri
-
Xian de Jinghe 精河县 Jīnghé Xiàn جىڭ ناھىيىسى Cing Nahiyisi
-
Xian de Wenquan 温泉县 Wēnquán Xiàn ئارىشاڭ ناھىيىسى Arişang Nahiyisi
-
rowspan=8 colspan=2 Préfecture autonome hui
de Changji
昌吉回族自治州
Chāngjí huízú Zìzhìzhōu
سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى
Sanci Huyzu Aptonom Oblasti
Ville de Changji 昌吉市 Chāngjí Shì سانجى شەھىرى Sanci Şehiri
-
Ville de Fukang 阜康市 Fùkāng Shì
-
Ville de Miquan 米泉市 Mǐquán Shì
-
Xian de Hutubi 呼图壁县 Hūtúbì Xiàn قۇتۇبى ناھىيىسى Kutubi Nahiyisi
-
Xian de Manas 玛纳斯县 Mǎnàsī Xiàn ماناس ناھىيىسى Manas Nahiyisi
-
Xian de Qitai 奇台县 Qítái Xiàn گۇچۇڭ ناھىيىسى Guçung Nahiyisi
-
Xian de Jimsar 吉木萨尔县 Jímùsà'ěr Xiàn جىمىسار ناھىيىسى Cimisar Nahiyisi
-
Xian autonome kazakh
de Mori 木垒哈萨克自治县 Mùlěi hāsàkè Zìzhìxiàn مورى قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى Mori Kazak
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=9 colspan=2 Préfecture autonome mongole
de Bayin'gholin
巴音郭愣蒙古自治州
Bāyīnguōlèng měnggǔ Zìzhìzhōu
بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Bayinğolin Mongğul Aptonom Oblasti
Ville de Korla 库尔勒市 Kù'ěrlè Shì كورلا شەھىرى Korla Şehiri
-
Xian de Luntai 轮台县 Lúntái Xiàn بۈگۈر ناھىيىسى Bügür Nahiyisi
-
Xian de Yuli 尉犁县 Yùlí Xiàn لوپنۇر ناھىيىسى Lopnur Nahiyisi
-
Xian de Ruoqiang 若羌县 Ruòqiāng Xiàn چاقىلىق ناھىيىسى Çakilik Nahiyisi
-
Xian de Qiemo 且末县 Qiěmò Xiàn چەرچەن ناھىيىسى Çerçen Nahiyisi
-
Xian de Hejing 和静县 Héjìng Xiàn خېجىڭ ناھىيىسى Hecing Nahiyisi
-
Xian de Hoxud 和硕县 Héshuò Xiàn خوشۇت ناھىيىسى Hoşut Nahiyisi
-
Xian de Bohu 博湖县 Bóhú Xiàn باغراش ناھىيىسى Bağraş Nahiyisi
-
Xian autonome hui
de Yanqi 焉耆回族自治县 Yānçí huízú Zìzhìxiàn يەنجى خۇيزۇ
ئاپتونوم ناھىيىسى Yenci Huyzu
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=24 Préfecture autonome
kazakhe d'Ili
伊犁哈萨克自治州
Yīlí hāsàkè
Zìzhìzhōu
ئىلى قازاق
ئاپتونوم ئوبلاستى
Ili Kazak
Aptonom Oblasti
rowspan=10 Administration directe
Ville de Yining 伊宁市 Yīníng Shì غۇلجا شەھىرى Ğulca Şehiri
-
Ville de Kuitun 奎屯市 Kuítún Shì كۈيتۇن شەھىرى Küytun Şehiri
-
Xian de Yining 伊宁县 Yīníng Xiàn غۇلجا ناھىيىسى Ğulca Nahiyisi
-
Xian de Huocheng 霍城县 Huòchéng Xiàn قورغاس ناھىيىسى Korğas Nahiyisi
-
Xian de Gongliu 巩留县 Gǒngliú Xiàn توققۇزتارا ناھىيىسى Tokkuztara Nahiyisi
-
Xian de Xinyuan 新源县 Xīnyuán Xiàn كۈنەس ناھىيىسى Künes Nahiyisi
-
Xian de Zhaosu 昭苏县 Zhāosū Xiàn موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى Mongğulküre Nahiyisi
-
Xian de Tekes 特克斯县 Tèkèsī Xiàn تېكەس ناھىيىسى Tekes Nahiyisi
-
Xian de Nilka 尼勒克县 Nílèkè Xiàn نىلقا ناھىيسى Nilka Nahiyisi
-
Xian autonome xibe
de Qapqal 察布查尔
锡伯自治县 Chábùchá'ěr
xībó Zìzhìxiàn چاپچال شىبە
ئاپتونوم يېزىسى Çapçal Şibe
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=7 Préfecture de Tacheng
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
تارباغاتاي ۋىلايىتى
Tarbağatay Vilayiti
Ville de Tacheng 塔城市 Tǎchéng Shì چۆچەك شەھىرى Çöçek Şehiri
-
Ville de Wusu 乌苏市 Wūsū Shì
-
Xian d'Emin 额敏县 Émǐn Xiàn دۆربىلجىن ناھىيىسى Dörbilcin Nahiyisi
-
Xian de Shawan 沙湾县 Shāwān Xiàn ساۋەن ناھىيىسى Saven Nahiyisi
-
Xian de Toli 托里县 Tuōlǐ Xiàn تولى ناھىيىسى Toli Nahiyisi
-
Xian de Yumin 裕民县 Yùmín Xiàn چاغانتوقاي ناھىيىسى Çağantokay Nahiyisi
-
Xian autonome mongol
de Hoboksar 和布克赛尔
蒙古自治县 Hébùkèsài'ěr
měnggǔ Zìzhìxiàn قوبۇقسار موڭغۇل
ئاپتونوم ناھىيىسى Kobuksar Mongğul
Aptonom Nahiyisi
-
rowspan=7 Préfecture d'Altay
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
ئالتاي ۋىلايىتى
Altay Vilayiti
Ville d'Altay 阿勒泰市 Ālètài Shì ئالتاي شەھىرى Altay Şehiri
-
Xian de Burqin 布尔津县 Bù'ěrjīn Xiàn بۇرچىن ناھىيىسى Burçin Nahiyisi
-
Xian de Fuyun 富蕴县 Fùyùn Xiàn
-
Xian de Fuhai 福海县 Fúhǎi Xiàn بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى Burultokay Nahiyisi
-
Xian de Habahe 哈巴河县 Hābāhé Xiàn قابا ناھىيىسى Kaba Nahiyisi
-
Xian de Qinggil 清河县 Qīnghé Xiàn چىڭگىل ناھىيىسى Çinggil Nahiyisi
-
Xian de Jeminay 吉木乃县 Jímùnǎi Xiàn جېمىنەي ناھىيىسى Ceminey Nahiyisi

Articles connexes

 • Makan Map
 • Lien externe

 • Carte administrative (préfectures et districts) du Xinjiang

 • Xinjiang
   
  commentaires

  Il n'y a pas encore de commentaires
  vu pour la dernière fois
  Most vists